Hjem

Hva er Grønn omsorg?

Grønn omsorg er arbeidstrening og arbeidsutprøving
med grønn profil i en trygg, sosial ramme.

Våre delmål:

-tilrettelegge for individuelle arbeids – og treningsaktiviteter.

-gi opplevelse av mestring og heve selvbildet.

Våre hovedmål:

-øke toleranse og utholdenhet i forhold til krav og forventninger

-takle ulike situasjoner

-øke kunnskap om fysisk aktivitet, kosthold og god døgnrytme

Aktivitet - og arbeidstrening:

Vi baserer vårt behandlingstilbud på blant annet følgende aktiviteter.

- omgang med dyr ( ungdyr, kalver, hunder, katter, hester, sauer og kaniner.)

- skogsarbeid ( vedhogst, tømmerhogging og skogplanting.)

- innearbeid ( planlegging og tilberedelse av felles måltider, rydde, vaske, mm.)

- turer i skog og mark ( rideturer, treningstur med hunder, bær-turer, skiturer, med mer )

- generelt vedlikehold (rydding, maling, snekring, kjøkkenhage, mm. )

Bakgrunn for denne type behandloing:

Miljøpsykologisk forskning viser:

-positive virkninger på oss mennesker av å være i kontakt med natur.

-vi håndterer stressede situasjoner bedre

- vi restitueres raskeres mentalt

-oppmerksomheten vår blir mer spontant

-vi fascineres, inspireres og får mentalt påfyll

(Hågvar og Støen - 1986)

Dagens helsevesen har hovedsakelig fokusert på patogene (sykdomsfremkallende) årsaker som grunnlag for behandling.

Morgendagens samfunn må i langt større grad ta tak i det som styrker helsen, nemlig de salutogene (helsefremmende) faktorer. Salutogene aktiviteter løfter oss og beriker oss, og de bygger oss opp og gjør oss mer robuste.